EN | 简

服务体系

設計工作流程 Design work process項目溝通                                                   
     ↓                                                        
簽訂軟裝合同                  
     ↓
概念方案                      
     ↓
深化方案                      
     ↓
預算方案                      
     ↓ 
採購合同簽訂                      
  服務合同簽訂                                     
     ↓                                                                                                                                                             
相關產品的採購製作             
     ↓                                                                                                                                               
出貨前驗收                    
     ↓
包裝運輸
     ↓ 
現場實施擺放
     ↓ 
竣工驗收                      
     ↓                                                       
售後服務